Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy


Prowadzone rejestry i ewidencje:

Rejestry i ewidencje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy są nie jawne – ochrona danych osobowych:

Zbiór 1  –  Listy płac pracowników,

Zbiór 2  –  Kartoteki zarobkowe pracowników, nakazy komornicze,

Zbiór 3  –  Deklaracje ubezpieczeniowe pracowników,

Zbiór 4  –  Deklaracje i kartoteki ZUS pracowników,

Zbiór 5  –  Deklaracje podatkowe pracowników,

Zbiór 6  –  Deklaracje PEFRON,

Zbiór 7  –  Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji placówki,

Zbiór 8  –  Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,

Zbiór 9  –  Kontrola wewnętrzna – wyniki, opracowania, protokoły, notatki,

Zbiór 10 – Akta osobowe pracowników,

Zbiór 11 – Dokumentacja dotycząca polityki kadrowej – opiniowanie awansów, wyróżnienia, nagrody,

Zbiór 12 – Ewidencja zwolnień lekarskich,

Zbiór 13 – Skierowania na badania okresowe, specjalistyczne,

Zbiór 14 – Ewidencja zasobów szkoły – SIO,

Zbiór 15 – Ewidencja urlopów, karty czasu pracy,

Zbiór 16 – Kartoteki wydanej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej,

Zbiór 17 – Rejestr delegacji służbowych,

Zbiór 18 – Księga uczniów,

Zbiór 19 – Księga ewidencji dzieci,

Zbiór 20 – Arkusze ocen,

Zbiór 21 – Karty zgłoszeń uczniów, podania o przyjęcie do szkoły,

Zbiór 22 – Dzienniki zajęć obowiązkowych i dodatkowych,

Zbiór 23 – Zaświadczenia z PPP i inne orzeczenia i opinie,

Zbiór 24 – Ewidencje decyzji administracyjnych dyrektora szkoły – skreślenia z listy,

Zbiór 25 – Deklaracje uczęszczania na religię, sprzeciw od zajęć z wychowania do życia w rodzinie,

Zbiór 26 – Ewidencja decyzji – zwolnienia z obowiązkowych zajęć, odroczenia obowiązku szkolnego,

Zbiór 27 – Rejestr zaświadczeń wydanych pracownikom szkoły,

Zbiór 28 – Rejestr wypadków, ewidencja podejrzeń o chorobę zawodową,

Zbiór 29 – Księga druków ścisłego zarachowania,

Zbiór 30 – Zbiór upoważnień,

Zbiór 31 – Ewidencja osób przystępujących do egzaminów zewnętrznych,

Zbiór 32 – Umowy zawierane z osobami fizycznymi,

Zbiór 33 - Dokumentacja – zamówienia publiczne,

Zbiór 34 – Protokoły rad pedagogicznych z rejestrem uchwał,

Zbiór 35 – Dokumenty archiwalne,

Zbiór 36 – Teczki awansu zawodowego,

Zbiór 37 – Arkusz organizacyjny placówki,

Zbiór 38 – Pomoc społeczna- GOPS, wyprawki, obiady.